Podnikové vzdělávání (1)

Zaměření výzvy

Další profesní vzdělávání zaměstnanců – realizace vzdělávacích kurzů spojených s rozvíjením znalostí, schopností a dovedností vyžadovaných pro výkon určitého povolání, a to s důrazem na podporu osob starších 55 let. Podporované jsou např. kurzy v oblastech měkkých a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání, technického a dalšího odborného vzdělávání.

Stav programu

otevřený

ZÁKLADNÍ INFORMACE VE ZKRATCE

Typ výzvy

kolová

Termíny vyhlášení

20.3.2023

Příjem žádostí do

16. 6. 2023, 12:00 hodin

Oprávněný žadatel

Zaměstnavatelé:
Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:
a) obchodní společnosti – veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení;
b) družstva 
Státní podnik
Státní organizace 
OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Velikost dotace

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 CZK

Procenta podpory

76,735 %

PODROBNOSTI VÝZVY:

 •     Zaměstnavatelé:

  • Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:

  a) obchodní společnosti – veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení;

  b) družstva – družstvo, evropská družstevní společnost.

  Státní podnik – státní podnik dle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku.

  Státní organizace – státní organizace dle zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

  OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

  Evidované právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí a pokud k datu vyhlášení výzvy prokazatelně existují minimálně jeden rok.

 •    Z výše uvedených oprávněných žadatelů jsou vyloučeny:

  Školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).6

  • Subjekty splňující výše uvedené podmínky oprávněnosti žadatele, které k okamžiku předložení žádosti již předložily jinou žádost o podporu v rámci této výzvy.7

  • Subjekty, u nichž platí, že celkový počet jejich pracovníků ke dni vyhlášení výzvy dosahuje hodnoty 0. Počet pracovníků je stanoven jako počet fyzických osob, které jsou ke dni vyhlášení výzvy zaměstnány u žadatele bez ohledu na délku zaměstnání a výši úvazku. Započítávají se pracovníci pracující u žadatele na základě pracovní smlouvy, smlouvy o výkonu funkce (nebo obdobné smlouvy) či rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, a to včetně pracovníků na mateřské a rodičovské dovolené.8 Každá osoba se započítává pouze jednou bez ohledu na počet smluv, které má s žadatelem uzavřené.

  • Subjekty, kterým byla poskytnuta veřejná podpora/podpora de minimis v projektech v rámci tematických výzev zaměřených na vzdělávání ve firmách v Operačním programu Spravedlivá transformace. K posouzení oprávněnosti dochází při hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí žádosti o podporu (kritérium přijatelnosti č. 1).

 • Další profesní vzdělávání zaměstnanců – realizace vzdělávacích kurzů spojených s rozvíjením znalostí, schopností a dovedností vyžadovaných pro výkon určitého povolání, a to s důrazem na podporu osob starších 55 let. Podporované jsou např. kurzy v oblastech měkkých a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání, technického a dalšího odborného vzdělávání. 

 • Podpora je poskytována formou dotace a bude proplácena ex post, v 6ti měsíčních intervalech, na základě předložené žádosti o platbu a jejich příloh.

 • Míra podpory je až 76,735 

 • Pouze pro zaměstnance pracující na Pracovní smlouvu!

 • Důležité je začlenit zaměstnance ve věku 55+

 • Obsah kurzu musí být návazný na pracovní náplň (současnou či budoucí). Musí se jednat o profesní vzdělávání.

Gabriela Hořínková, 739 571 400, horinkova.g@dotaceok.cz

1.000.000.000,- Kč

Na koho se můžete obrátit?

Mgr. Martina Landová
obchodní oddělení

+420 608 168 222

Co je důležité vědět

Programy Národního plánu obnovy nově přinesou mnohá zjednodušení pro žadatele, zároveň však zavádí nulovou toleranci administrativních nedostatků. Žádosti o dotace je tedy nutné připravit včas a naprosto bezchybně.

V dotacíchOK jsme specialisté na Národní plán obnovy

Co zahrnuje služba DOTACE S JISTOTOU?

1

Analýza dotačních příležitostí

2

Žádost o dotaci

3

Administrace projektu

4

Výběrové řízení v rámci dotačních projektů

5

Asistence při kontrolách