ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

Zaměření výzvy

Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy.

Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístup.

Stav programu

Otevřený

ZÁKLADNÍ INFORMACE VE ZKRATCE

Typ výzvy

průběžná

Termíny vyhlášení

30.5.2022

Příjem žádostí do

30.11.2022

Oprávněný žadatel

střední školy, vyšší odborné školy, konzervatoře, gymnázia, internáty, domovy mládeže

Velikost dotace

min. 100 000,- Kč – max. dle typu subjektu

Procenta podpory

100%

PODROBNOSTI VÝZVY:

 • OP JAK – MŠMT
 • právnická osoba vykonávající činnost střední školy (dále jen „SŠ“), konzervatoře a vyšší odborné školy (dále jen „VOŠ“), zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, která má ve školním roce, v němž žádost o podporu podává, minimálně jednoho žáka/studenta;
 • právnická osoba vykonávající činnost školského výchovného a ubytovacího zařízení – domova mládeže (dále jen „DM“) a internátu (dále jen „INT“), zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, která má ve školním roce, v němž žádost o podporu podává, minimálně jedno dítě/žáka/studenta.
 • Personální podpora;

 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání;

 • Podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a studentů v SŠ/VOŠ/DM/INT1;

 • Spolupráce s rodiči žáků SŠ a veřejností.

 • Pro SŠ a VOŠ:
  400 000 Kč pro subjekt + (počet žáků/studentů školy v denním studiu x 4 000 Kč a/nebo počet žáků/studentů školy v ostatních formách studia x 1 000 Kč) + (počet dětí/žáků/studentů ve školském výchovném a ubytovacím zařízení x 2 500 Kč8)

 • Pro DM a INT 9:
  250 000 Kč pro subjekt + (počet dětí/žáků/studentů x 2 500 Kč) Financování: ex-ante – zálohová platba ve výši 100%

 • Podání žádosti o podporu14 probíhá prostřednictvím IS KP21+ na https://iskp21.mssf.cz/.
  Žádost o podporu musí být předložena v českém jazyce.
 • Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci.
 •  Přehled příloh žádosti o podporu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, kapitola 13. Aktuální verze vzorů příloh žádosti o podporu jsou vždy k dispozici v IS KP21+, vybrané přílohy jsou ke stažení také na webových stránkách u vyhlášené výzvy (https://opjak.cz/vyzvy/). Řídicí orgán je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy, aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou výzvy.
 • Přílohy žádosti o podporu žadatel podává spolu s žádostí o podporu prostřednictvím IS KP21+, s výjimkou povinně volitelné přílohy Evaluační dotazník15. Evaluační dotazník o
  aktuálním stavu školy/školského zařízení je povinen žadatel vyplnit před podáním žádosti o podporu prostřednictvím webového rozhraní MŠMT (viz příloha č. 2 výzvy Přehled
  šablon a jejich věcný výklad, kapitola 2).

Mgr. David Záhora – 605 013 637, zahora.d@dotaceok.cz

2000 mil. Kč

Na koho se můžete obrátit?

Mgr. Martina Landová
obchodní oddělení

+420 608 168 222

Co je důležité vědět

Programy Národního plánu obnovy nově přinesou mnohá zjednodušení pro žadatele, zároveň však zavádí nulovou toleranci administrativních nedostatků. Žádosti o dotace je tedy nutné připravit včas a naprosto bezchybně.

V dotacíchOK jsme specialisté na Národní plán obnovy

Co zahrnuje služba DOTACE S JISTOTOU?

1

Analýza dotačních příležitostí

2

Žádost o dotaci

3

Administrace projektu

4

Výběrové řízení v rámci dotačních projektů

5

Asistence při kontrolách