Podpora sociálního bydlení (1)

Zaměření výzvy

Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin.

Stav programu

otevřený

ZÁKLADNÍ INFORMACE VE ZKRATCE

Typ výzvy

průběžná

Termíny vyhlášení

30.6.2022

Příjem žádostí do

30. 05. 2023, 12:00

Oprávněný žadatel

a) nestátní neziskové organizace:
b) obce,
c) městské části hl. m. Prahy,
d) organizace zřizované obcemi a hlavním městem Prahou (příspěvkové organizace) působící
v sociální oblasti,
e) organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace) působící v sociální oblasti,
f) organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy působící v sociální oblasti,
g) dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
h) poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Velikost dotace

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 25 000 000 CZK

Procenta podpory

až 95% (liší se podle stupně rozvoje regionu)

PODROBNOSTI VÝZVY:

 • Neziskové organizace, obce, příspěvkové organizace
 • A) Podpora zabydlování a podpora bydlení – povinná aktivita

 • B) Podpora integrovaného řešení – volitelné aktivity:
  B1. Kontaktní místo pro bydlení
  B2. Sociální realitní agentura/garantované bydlení
  B3. Posílení prevence ztráty bydlení
  B4. Podpora multidisciplinárních týmů při řešení bytové situace, case managementu, vytváření podpůrných sítí služeb
  B5. Strategické a koordinační aktivity na území obce nebo širším území
  B6. Přechod do bydlení při odchodech z institucí
  B7. Nástroje pro podporu sousedského soužití
  B8. Prevence a řešení diskriminace v oblasti bydlení
  B9. Facilitace vzájemné podpory, svépomoci a dalších participativních forem podpory bydlení

 • Podpora je poskytována formou dotace a bude proplácena ex ante (zálohově a následně vyúčtována) na základě předložené žádosti o platbu a jejich příloh.

 • Míra podpory je až 95 %.

 • V případě nestátních neziskových organizací a organizací zřizovaných obcemi/kraji/městskými částmi hlavního města Prahy/hlavním městem Prahou (příspěvkových organizací) bude povinné prokázat zkušenost v oblasti prevence ztráty bydlení či v sociální práci v oblasti podpory bydlení v posledních 24 měsících před podáním žádosti o podporu.

Mgr. Jan Valoušek – 724 263 327, valousek.j@dotaceok.cz

500.000.000,- Kč

Na koho se můžete obrátit?

Mgr. Martina Landová
obchodní oddělení

+420 608 168 222

Co je důležité vědět

Programy Národního plánu obnovy nově přinesou mnohá zjednodušení pro žadatele, zároveň však zavádí nulovou toleranci administrativních nedostatků. Žádosti o dotace je tedy nutné připravit včas a naprosto bezchybně.

V dotacíchOK jsme specialisté na Národní plán obnovy

Co zahrnuje služba DOTACE S JISTOTOU?

1

Analýza dotačních příležitostí

2

Žádost o dotaci

3

Administrace projektu

4

Výběrové řízení v rámci dotačních projektů

5

Asistence při kontrolách