Slovníček pojmů

NAUČTE SE DOTAČNÍ „ABECEDU“, BUDE SE VÁM HODIT…​

objem finančních prostředků určený pro danou oblast podpory nebo pro daný stát

skupina obyvatel, která je dotčena realizací projektu a má z něj užitek (např. účastníci rekvalifikačních kurzů, turisté, etnické menšiny, podnikatelé apod.); není totéž jako v marketingu

doba od faktického/fyzického zahájení do ukončení projektu (nezahrnuje tzv. dobu udržitelnosti projektu); liší dle typu projektu a dle operačních programů; pohybuje se zpravidla od několika měsíců až po několik let; maximální doba realizace projektu se řídí obecným pravidlem N+2 nebo N+3 (tj., že projekt se musí zrealizovat nejdéle do dvou, resp. do 3 let)

cílem finanční kontroly je prověřit, zda jsou dodržovány právní předpisy, zda je zajištěna ochrana veřejných prostředků proti rizikům, zabránit nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům a zajistit, aby nedocházelo k nehospodárnému nakládání s veřejnými prostředky

moderní forma poskytování návratné finanční podpory: úvěry, záruky a kapitálové vstupy (kapitálové investice jsou dosud nejméně rozšířený typ finančního nástroje); představují investici do základního kapitálu konečných příjemců, za kterou investor (poskytovatel dotace) obdrží vlastnický podíl; takto podpořené projekty snáze získají financování i ze soukromých zdrojů (bankovní úvěry); FN podporují projekty schopné generovat příjem nebo úsporu; FN jsou oproti dotacím administrativně jednodušší; FN jsou oproti komerčnímu financování výhodnější a lze je kombinovat je s dotacemi

veřejně dostupný průběžně aktualizovaný seznam výzev (viz „výzva“), které řídící orgán předpokládá vyhlásit

část procesu schvalování projektů, která zahrnuje kontrolu formálních náležitostí, hodnocení přijatelnosti, věcné hodnocení a analýzu rizik; věcné hodnocení projektů je podkladem pro vlastní výběr těch nejkvalitnějších projektů

svým obsahem navazuje na operační program a obsahuje podrobné informace o implementaci (realizaci) programu, zejména pak o oblastech podpory; identifikuje příjemce podpory, způsobilé výdaje a další; žadatel o podporu by si měl vždy nastudovat nejen text programu, ale i jeho prováděcího dokumentu

slouží pro monitorování průběhu a výsledku realizace projektů vzhledem ke stanoveným cílům; žadatel o finanční podporu je povinen v rámci žádosti o podporu doložit a kvantifikovat monitorovací ukazatele projektu; monitorovací ukazatele projektu jsou uvedeny ve smlouvě o financování a mají klíčový význam při hodnocení realizace projektu; nedodržení monitorovacích ukazatelů může vést k odebrání dotace

v každém programu hrazeném z fondů EU je nutné spolufinancování ze strany České republiky, resp. konečného příjemce podpory; pokud investice vytvářejí příjmy, je podíl EU výrazně nižší (viz také „způsobilé výdaje“)

subjekt, kterému je poskytnuta dotace, úvěr, záruka nebo kapitálový vstup (viz „finanční nástroje“)

provádí se buď v průběhu realizace projektu, nebo po jeho skončení; cílem kontroly je zjistit, zdali žadatel postupuje při realizaci projektu ve shodě s pravidly pro udělení dotace

průběžné cíle projektu, které vyjadřují zamýšlený pokrok naplánovaný k určitému termínu; mezi milníky patří finanční ukazatele a výstupů a výsledků projektu

je nedílnou součástí projektového cyklu; cílem monitorování je průběžné zjišťování pokroku v realizaci projektu a porovnávání získaných informací s výchozím předpokládaným plánem

občanská sdružení, církevní a právnické osoby (a jimi zřízené organizace), pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí, nadace a nadační fondy; do rozpočtu projektu NNO nesmí být zakalkulován zisk a nesmí být z dotace ani fakticky realizován

konkrétní opatření popisující přesné aktivity a činnosti, na které lze žádat o finanční prostředky z fondů EU; žadatel tudíž musí svůj projekt přizpůsobit podmínkám vybrané oblasti podpory/dotačnímu titulu

základní strategický dokument finanční a technické povahy pro konkrétní tematickou oblast (např. zaměstnanost, životní prostředí apod.), v němž popsány cíle a priority, kterých má být v dané oblasti dosaženo; obsahuje zejména popis typových aktivit, na které je možné čerpat prostředky se ESI fondů, a výčet těch, kteří mohou o finanční prostředky žádat

podle nařízení EK není povoleno poskytnout podporu uchazeči, který spadá do kategorie „podnik v obtížích“; účelem je indikovat, že hrozí předlužení společnosti a že dluhy přesáhnou hodnotu jejího majetku; hodnocení podniku v obtížích se provádí pouze u uchazečů, kteří jsou podnikem a mají historii starší 18 měsíců

veřejný nebo soukromý subjekt zodpovědný za zahájení, realizaci či udržení projektu spolufinancovaného z ESI fondů, který předkládá žádost o dotaci a přijímá nárokované finanční prostředky z veřejných rozpočtů; v souvislosti s finančními nástroji se výrazem příjemce rozumí subjekt, který provádí finanční nástroj (viz „finanční nástroje“)

konkrétní ucelený podrobně rozpracovaný projektový záměr, který je součástí projektové žádosti (viz „projektová žádost“); projekt v sobě zahrnuje aktivity směřujícík dosažení předem stanoveného a jasně definovaného cíle a je limitován určitým časem a rozpočtem; nezaměňovat s pojmem „projektová dokumentace“

elektronický formulář, který vyplňuje žadatel a předkládá ho s cílem získat finanční podporu; projektová žádost musí být zpracována v souladu s podmínkami programu a předkládá se ve stanoveném termínu; projektová žádost osahuje vždy údaje o žadateli, informace o projektu, rozpočet a financování projektu atd.

popisuje strukturu financování projektu v jednotlivých letech realizace včetně členění celkových výdajů na uznatelné a neuznatelné náklady; v rozpočtu projektu se uvádí tzv. veřejné financování, tj. podíly, kterými do rozpočtu projektu přispějí veřejné rozpočty a podíl spolufinancování žadatele, ať už z vlastních či cizích zdrojů (úvěr, půjčka apod.); rozpočet je obvykle součástí projektové žádosti

proces identifikace, měření nebo vyhodnocování rizik, sledování a případné přijímání opatření, která vedou k omezení podstupovaných rizik (právních, ekonomický, technických, administrativních, personálních apod.)

se uzavírá mezi příjemcem podpory a řídícím orgánem daného programu; smlouva specifikuje podmínky poskytnutí finanční pomoci; součástí smlouvy je hlavně: identifikace smluvních stran, vymezení předmětu a účelu smlouvy, rozpis finančního krytí projektu, vymezení způsobu proplácení finanční pomoci, podmínky pro pozastavení proplácení finanční pomoci, stanovení povinností konečného příjemce a závazků poskytovatele pomoci

analýza, která slouží k posouzení všech alternativ realizace/realizovatelnosti projektu a zhodnocení efektivnosti využití potenciálně vložených prostředků; obsahuje zejména vymezení cílů projektu, analýzu trhu, technické/technologické řešení projektu, řízení lidských zdrojů, finanční plán, analýzu rizik atd.

je každá podpora poskytnutá ze státních/veřejných prostředků; pokud veřejná podpora narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž a pokud ovlivňuje obchod mezi členskými státy, je taková podpora zakázaná; bylo tedy potřeba stanovit hranici, kdy má veřejná podpora jen omezený dopad na hospodářskou soutěž a přeshraniční obchod (není zakázaná); tato hranice je aktuálně 200 tisíc eur v průběhu jakýchkoliv tří po sobě jdoucích let; určité sektory však mají limit nižší: pro silniční nákladní dopravu, 100 tisíc eur pro rybářství, 30 tisíc eur a pro zemědělství 20 tisíc eur. Tomuto limitu se říká veřejná podpora de minimis, která se nepokládá za nepovolenou veřejnou podporu

se v různých operačních programech liší, vše závisí na zaměření a velikosti projektu a na právní formě žadatele; podnikatelské projekty mohou získat spolufinancování v průměrné výši 50 %, projekty veřejných institucí 85 % a neziskové projekty ve vybraných oblastech podpory až 100 %

aktivita řídícího orgánu; v termínu výzvy jsou přijímány žádosti o dotace; vyhlášení výzvy probíhá v tisku a na internetových stránkách; součástí výzvy je popis vyhlašované oblasti podpory a přesný výčet oprávněných žadatelů; výzva je obvykle časově omezená (tzv. kolová), ale může být i časově neomezená (tzv. průběžná)

nebo též uznatelné náklady jsou výdaje vynaložené na stanovený účel a v rámci období stanoveného v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory, které jsou v souladu s příslušnými předpisy EU a ČR a pravidly stanovenými řídicím orgánem pro daný program

subjekt ze skupiny oprávněných žadatelů, který podal žádost o podporu; žadatel

přestává být žadatelem v okamžiku, kdy se stane příjemcem, nebo když je jeho žádost

o podporu vyloučena z procesu schvalování žádosti o podporu

Dotace

Pomůžeme získat dotaci pro Váš projekt

Energetické úspory

Ušetřete na energiích

První pomoc

Při dotačních nehodách

Slovníček pojmů

Dotační abeceda v kostce