ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

Zaměření výzvy

Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy.

Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístup.

Stav programu

uzavřený

ZÁKLADNÍ INFORMACE VE ZKRATCE

Typ výzvy

průběžná

Termíny vyhlášení

25.5.2022

Příjem žádostí do

28.4.2023

Oprávněný žadatel

Školy, školská zařízení, pedagogicko-psychologické poradny

Velikost dotace

min. 100 000,- Kč – max. dle typu subjektu

Procenta podpory

100%

PODROBNOSTI VÝZVY:

 • OP JAK – MŠMT
 • Právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy (dále jen „MŠ“), základní (dále jen „ZŠ“) a základní umělecké školy (dále jen „ZUŠ“), střediska volného času (dále jen „SVČ“), školní družiny (dále jen „ŠD“) a školního klubu (dále jen „ŠK“) nezřizovaná organizačními složkami státu zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, která má ve školním roce, v němž žádost o podporu podává, minimálně jedno dítě/žáka/účastníka;
 • právnická osoba vykonávající činnost MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ, ŠD a ŠK zřizovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) dle § 8 odst. 2 školského zákona zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, která má ve školním roce, v němž žádost o podporu podává, minimálně jedno dítě/žáka/účastníka;
 • právnická osoba vykonávající činnost pedagogicko-psychologické poradny (dále jen „PPP“) zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení.
 • Personální podpora;

 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání;

 • Podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání v MŠ/ZŠ/ŠD/ŠK/SVČ/ZUŠ2;

 • Spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

 • Pro MŠ:
  300 000 Kč pro subjekt + (počet dětí x 3 000 Kč) + (počet účastníků x 2 500 Kč8).

 • Pro ZŠ s počtem žáků do 179:
  300 000 Kč pro subjekt + (počet žáků x 3 000 Kč) + (počet účastníků x 2 500 Kč9).

 • Pro ZŠ se 180 a více žáky je maximální výše dotace stanovena jako součet nákladů:
  1) na maximální možný úvazek10 pozic školní psycholog a školní speciální pedagog do 31. 12. 2024
  a 2) 300 000 Kč pro subjekt + (počet žáků x 3 000 Kč) + (počet účastníků x 2 500 Kč11).

 • Pro PPP je maximální výše dotace stanovena jako součet nákladů na maximální možný úvazek 12 pozic školní psycholog a školní speciální pedagog, který bude PPP zprostředkovávat vybraným ZŠ po celou dobu realizace projektu.

 • Pro ŠD, ŠK13, SVČ a ZUŠ: 250 000 Kč pro subjekt + (počet dětí/žáků/ účastníků x 2 500 Kč).

Financování: ex-ante – zálohová platba ve výši 100%

 • Podání žádosti o podporu14 probíhá prostřednictvím IS KP21+ na https://iskp21.mssf.cz/.
  Žádost o podporu musí být předložena v českém jazyce.
 • Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci.
 • Přehled příloh žádosti o podporu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, kapitola 13. Aktuální verze vzorů příloh žádosti o podporu jsou vždy k dispozici v IS KP21+, vybrané přílohy jsou ke stažení také na webových stránkách u vyhlášené výzvy (https://opjak.cz/vyzvy/). Řídicí orgán je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy, aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou výzvy.
 • Přílohy žádosti o podporu žadatel podává spolu s žádostí o podporu prostřednictvím IS KP21+, s výjimkou povinně volitelné přílohy Evaluační dotazník15. Evaluační dotazník o
  aktuálním stavu školy/školského zařízení je povinen žadatel vyplnit před podáním žádosti o podporu prostřednictvím webového rozhraní MŠMT (viz příloha č. 2 výzvy Přehled
  šablon a jejich věcný výklad, kapitola 2).

Mgr. David Záhora – 605 013 637, zahora.d@dotaceok.cz

9000 mil. Kč

Na koho se můžete obrátit?

Mgr. Martina Landová
obchodní oddělení

+420 608 168 222

Co je důležité vědět

Programy Národního plánu obnovy nově přinesou mnohá zjednodušení pro žadatele, zároveň však zavádí nulovou toleranci administrativních nedostatků. Žádosti o dotace je tedy nutné připravit včas a naprosto bezchybně.

V dotacíchOK jsme specialisté na Národní plán obnovy

Co zahrnuje služba DOTACE S JISTOTOU?

1

Analýza dotačních příležitostí

2

Žádost o dotaci

3

Administrace projektu

4

Výběrové řízení v rámci dotačních projektů

5

Asistence při kontrolách