VÝZVA MODF – RES+ Č. 3/2022

Zaměření výzvy

Podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) na konečné spotřebě energie.

Stav programu

otevřený

ZÁKLADNÍ INFORMACE VE ZKRATCE

Typ výzvy

průběžná

Termíny vyhlášení

30.6.2022

 

Příjem žádostí do

15.3.2023, do 12:00 hodin

Oprávněný žadatel

Obce do 3 tisíc obyvatel k 1.1.2022

 

Velikost dotace

          Výše dotace je dána vzorcem závislosti výše nákladů na instalovaném výkonu FVE

          Maximální výše dotace: 75 % celkových způsobilých výdajů

 

          Podrobnosti uvedeny ve výzvě

Procenta podpory

až 75%

PODROBNOSTI VÝZVY:

 • MŽP prostřednictvím SFŽP

Obce do 3 tis. obyvatel k 1.1.2022

 • ·       Projekty instalace FVE s jedním nebo více předávacími místy do distribuční soustavy instalovanými na budovách včetně přístřešků

  Společně s podporou instalace FVE (viz opatření a)) mohou být dále podpořeny:

  ·       Systémy bateriové akumulace

  ·       Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.

  ·       Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

 • Podpora je poskytována formou dotace a bude proplácena ex post (po ukončení po realizace projektu, projekt bude jednoetapový) na základě předložené žádosti o platbu a jejich příloh.

 • Míra podpory je následující:
  35 % pro fotovoltaické systémy

  50 % pro systém akumulace mimo území hlavního města Prahy
  45 % pro systém akumulace na území hlavního města Prahy

 • Absolutní výše podpory se vypočítává dle konkrétní míry podpory z celkových způsobilých výdajů zamýšleného projektu.

 • Dotační podpora bude stejná bez ohledu na velikost podnikatelského subjektu.

 • Kapacita akumulace nesmí v jednom předávacím místě do DS/PS přesáhnout výkon FVE

 • Podpora na akumulaci pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nového OZE a slouží výhradně pro jeho potřeby

 • Povinnost zajistit odborný technický dozor v průběhu realizace

 • Podpora i na vybrané aktivity projektové přípravy

Mgr. Jakub Šindler – 775 344 452, sindler.j@dotaceok.cz

1.500.000.000 Kč

 •  

Na koho se můžete obrátit?

Mgr. Martina Landová
obchodní oddělení

+420 608 168 222

Co je důležité vědět

Programy Národního plánu obnovy nově přinesou mnohá zjednodušení pro žadatele, zároveň však zavádí nulovou toleranci administrativních nedostatků. Žádosti o dotace je tedy nutné připravit včas a naprosto bezchybně.

V dotacíchOK jsme specialisté na Národní plán obnovy

Co zahrnuje služba DOTACE S JISTOTOU?

1

Analýza dotačních příležitostí

2

Žádost o dotaci

3

Administrace projektu

4

Výběrové řízení v rámci dotačních projektů

5

Asistence při kontrolách