FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S/BEZ AKUMULACE – I. VÝZVA

Zaměření výzvy

Cílem je podpořit žadatele v realizaci projektů vedoucích ke:

 • zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a
 • následnému navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci ČR.

Stav programu

uzavřený

ZÁKLADNÍ INFORMACE VE ZKRATCE

Typ výzvy

průběžná

Termíny vyhlášení

8.3.2022

Příjem žádostí do

31.8.2022

Oprávněný žadatel

Podnikatelské subjekty

Velikost dotace

výpočet dle míry podpory a výše CZV

Procenta podpory

35 – 50%

PODROBNOSTI VÝZVY:

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu

Podnikatelské subjekty s oprávněním k podnikání v podporované ekonomické činnosti (vyjma podniků vlastněných ze 100 % veřejným subjektem (netýká se státní organizace Správa železnic) a subjektů provozujících zařízení v systému obchodování s emisemi na území České republiky.

 • Výstavba fotovoltaických elektráren na podnikatelských budovách včetně přístřešků a související potřebné příslušenství,
 • Projektová dokumentace,
 • Inženýrská činnost,
 • Pořízení akumulace elektrické energie
 • Podpora je poskytována formou dotace a bude proplácena ex post (po ukončení po realizace projektu, projekt bude jednoetapový) na základě předložené žádosti o platbu a jejich příloh.

 • Míra podpory je následující:
  35 % pro fotovoltaické systémy

  50 % pro systém akumulace mimo území hlavního města Prahy
  45 % pro systém akumulace na území hlavního města Prahy

 • Absolutní výše podpory se vypočítává dle konkrétní míry podpory z celkových způsobilých výdajů zamýšleného projektu.

 • Dotační podpora bude stejná bez ohledu na velikost podnikatelského subjektu.

 • FVE musí mít instalovaný výkon v rozmezí od 1kWp do 1 MWp včetně.
 • Výdaj na akumulaci elektrické energie je způsobilý pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nové FVE a slouží výhradně pro potřeby optimalizace využití vyrobené elektrické energie.
 • Podpořeny budou pouze instalace na podnikatelské objekty včetně střech a přístřešků
 • Uplatnit lze pouze jedno místo realizace, tj. jedno odběrné nebo předávací místo.
 • V rámci projektu nesmí být poskytnuta nepřímá výhoda (podpora) zákazníkům, konečným spotřebitelům a obchodníkům s elektřinou oceněním silové elektřiny z výrobny elektřiny cenou nižší, než je v daném místě a čase obvyklé.
 • Je nezbytné prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem místa realizace

Mgr. Jakub Šindler – 775 344 452, sindler.j@dotaceok.cz

5 mld. Kč

 • a. Aktivita A) 4 mld. Kč

 • b. Aktivita B) 1 mld. Kč

Na koho se můžete obrátit?

Mgr. Martina Landová
obchodní oddělení

+420 608 168 222

Co je důležité vědět

Programy Národního plánu obnovy nově přinesou mnohá zjednodušení pro žadatele, zároveň však zavádí nulovou toleranci administrativních nedostatků. Žádosti o dotace je tedy nutné připravit včas a naprosto bezchybně.

V dotacíchOK jsme specialisté na Národní plán obnovy

Co zahrnuje služba DOTACE S JISTOTOU?

1

Analýza dotačních příležitostí

2

Žádost o dotaci

3

Administrace projektu

4

Výběrové řízení v rámci dotačních projektů

5

Asistence při kontrolách