DOTACE S JISTOTOU​

Vstup do EU otevřel podnikatelům, ale i dalším subjektům příležitost čerpat finanční prostředky z fondů určených pro podporu a rozvoj členských států.

Pro většinu potenciálních žadatelů a příjemců může být celý proces složitý. Nevědí, kde a jak žádat o dotaci, problémem bývá i nedostatek potřebného kapitálu – jak pro splnění finanční spoluúčasti, tak pro překlenutí období do proplacení dotace či využití některého z finančních nástrojů.

Naši dotační poradci proto zájemcům přináší spolupráci, v jejímž rámci poskytují potřebné informace a pomáhají získat finanční prostředky. Jsme žadatelům i příjemcům v celém procesu spolehlivým průvodcem. Dotační poradenství usnadňuje proces ve všech krocích projektového cyklu od formulace projektového záměru až po ukončení doby udržitelnosti projektu. Zároveň zvyšujeme šance žadatelů a příjemců na úspěšné poskytnutí a čerpání podpory ze zdrojů EU.

„Posláním  v projektu  DOTACE S JISTOTOU je pomáhat klientům realizovat jejich rozvojové plány tím, že získají a dobře využijí příležitost, kterou dotace nebo zvýhodněné úvěry představují.“

Co zahrnuje služba DOTACE S JISTOTOU?

1

Analýza dotačních příležitostí

Poradíme Vám, které projekty v nejbližších letech bude možné zrealizovat, za jakých podmínek a jakým způsobem.

 

2

Žádost o dotaci

Včas zahájíme přípravu na podání žádosti o dotaci tak, aby byla úspěšná (s námi máte jistotu na 97%). Pomůžeme Vám připravit veškeré podklady (studie proveditelnosti, harmonogram, indikátory, atd.). Vytvoříme za Vás vlastní žádost a řádně a včas ji za Vás podáme.

3

Administrace projektu

Po schválení dotace Vám budeme pomáhat, aby bylo vše splněno podle pravidel projektu a byla Vám podpora skutečně proplacena. Dále za Vás budeme zpracovávat zprávy o postupu projektu, žádosti o změnu a žádosti o platbu.

4

Výběrové řízení v rámci dotačních projektů

Zajistíme Vám realizaci výběrových řízení s odbornou péčí „na klíč“.

 

 

 

5

Asistence při kontrolách

Zastoupíme Vás při veřejnoprávních kontrolách Vašich projektů. Jsme připraveni si své kroky obhájit. Je a bude to naše odpovědnost. Za svou práci ručíme.

Domluvte si dotační analýzu ZDARMA

PŘÍPRAVA NA ČERPÁNÍ DOTACE

Přípravná fáze každého záměru (má-li být finančně podpořen některým z dotačních programů či finančních nástrojů) sestává z tří dílčích na sebe navazujících kroků, které nelze vynechat či přeskočit: z 1/ vytvoření projektového/podnikatelského záměru (PZ), 2/ provedení dotačního auditu a navržení dotační strategie a 3/ zpracování, podání a posouzení žádosti o podporu.

Projektový/podnikatelský záměr je konkrétní představa o budoucím projektu a je nedílnou součástí každé projektové žádosti. Mělo by se jednat přibližně o dvoustránkový dokument, který podává základní informace o projektu:

 • cíle projektu
 • zdroje financování
 • způsoby realizace
 • časový harmonogram

PZ je dokument, který slouží k představení projektu poskytovateli dotace/finančního nástroje. Za kvalitní PZ je považován takový, který má dlouhodobý pozitivní dopad na hospodářské výsledky společnosti. Každý PZ musí pracovat s rozpočtem, který dodržuje tzv. principy hospodárnosti, efektivity a účelnosti.

Při tvorbě PZ se obvykle neobejdeme, kromě sestavování rozpočtu, bez analýzy dopadů, analýzy rizik, vyhodnocení možností (například pomocí citlivostní analýzy), analýzy zdrojů apod.

Informace obsažené v PZ by měly odpovídat pravdě a měly by být realistické. V mnoha případech se používají tři scénáře: optimistický, realistický a konzervativní.

Podle cíle PZ vyhledáme vhodný program, který umožňuje financování vašeho záměru. Porovnáním PZ a konkrétní výzvy dojde k výběru vhodného dotačního titulu.

V této fázi je nezbytné ujasnit a ověřit:

 • oprávněnost žadatele
 • územní dopady
 • výši kalkulace/propočtu/rozpočtu
 • období realizace
 • finanční zdroje pro realizaci projektu (zda je zajištěno financování nezpůsobilých výdajů)
 • účel, na který je dotace požadována

Na základě této vstupní „prověrky“ (auditu) vzniká tzv. Dotační strategie, která upřesní nejen možnosti financování projektu z cizích/dotačních zdrojů, nebo pomocí některého z finančních nástrojů. Dále jsou zde stanoveny postupy, a to jak na straně žadatele, tak na straně zpracovatele projektové žádosti. Současně jsou zde stanoveny požadavky na doložení konkrétních informací týkajících se subjektivity žadatele, jeho ekonomické výkonnosti, ale i dalších informací nezbytných pro zpracování kompletní projektové žádosti.

POSOUZENÍ ŽÁDOSTI O DOTACI

Posouzení či vyhodnocení žádosti o finanční podporu provádí poskytovatel dotace předem stanoveným způsobem, se kterým by se měl žadatel podrobně předem seznámit. Je to fáze, na kterou žadatel nemá přímý vliv, vyjma případů, kdy je ze strany řídícího orgánu vyzván k doplnění své žádosti, což musí zpravidla provést ve stanoveném termínu.

Po zpracování a předložení žádosti příslušnému poskytovateli dotace probíhá její posouzení/vyhodnocení, a to nejčastěji ve 3 kolech:

 • hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí
 • věcné hodnocení
 • hodnocení výběrovou komisí

V okamžiku, kdy je do elektronického systému MS2014+ vložena projektová žádost, dochází k jejímu hodnocení a bodování. Projektová žádost je nejprve posuzována z hlediska formální správnosti a úplnosti (hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí).

Posuzuje se, zda:

 • byly dodány všechny přílohy v předepsané podobě
 • žadatel splňuje podmínky programu
 • žádost se vztahuje pouze na jednu oblast podpory programu
 • místem realizace je ČR a příslušný NUTS II
 • projekt je v souladu s právními předpisy ČR a EU
 • projekt splňuje minimální hranici celkových způsobilých výdajů pro dané opatření
 • projekt nemá negativní dopad na některou z oblasti horizontálních priorit
 • žadatel splňuje definici konečného příjemce
 • žádost byla předložena v elektronické podobě
 • žádost byla elektronicky podepsána žadatelem nebo oprávněným zmocněncem
 • v žádosti jsou uvedeny všechny předepsané údaje

Pokud jsou zjištěny nedostatky, žadatel je vyzván, aby nedostatky odstranil, popřípadě projektovou žádost doplnil.

Při věcném hodnocení hodnotitelé postupují v souladu s Příručkou pro hodnotitele zajišťující věcné hodnocení projektů v rámci všech operačních programů (OP).

Věcné hodnocení je kvalitativním vyhodnocením obsahové stránky projektu na základě předem stanovených kritérií. Projektová žádost je hodnocena dle kritérií, jež jsou definována v rámci jednotlivých operačních   programů.   Tato kritéria zohledňují především to, jak realizace projektu přispěje k naplnění evropských cílů v oblasti politiky hospodářské a sociální soudržnosti. V praxi jsou pak doporučeny k realizaci takové projektové žádosti,  které  nejvíce naplňují hodnotící a bodovací kritéria.

V převážné většině případů se hodnotí:

 • finanční zdraví žadatele a vývoj hospodářských výsledků v uplynulých letech a zkušenosti a schopnosti žadatele
 • kvalita zpracování projektového záměru
 • soulad cílů projektu s cíli operačního programu
 • efektivnost, udržitelnost, relevantnost,  potřebnost a inovativnost projektového záměru
 • rozsah a kvalita zpracování předložených projektových dokumentů
 • doložené povinné a nepovinné přílohy
 • dopad projektu na životní prostředí, informační společnost a místní iniciativy
 • správné rozložení rozpočtových položek apod.

Konkrétní hodnotící a bodovací kritéria jsou vždy uvedena u jednotlivých operačních programů v příslušném programovém dokumentu. Z toho důvodu je vhodné, aby bylo důkladně prověřeno, a to ještě před registrací projektové žádosti,  zda naplňuje hodnotící a bodovací kritéria daného operačního programu, a má tedy předpoklady pro získání vysokého počtu bodů.

Před vložením projektové žádosti je vhodné provést kontrolu všech údajů v elektronické verzi žádosti, a to především:

 • kontrolu vyplněných povinných polí (je provedena automaticky programem při konečném uložení projektové žádosti)
 • kontrolu vložených příloh
 • správnost údajů o způsobech financování projektu
 • monitorovací ukazatele
 • kontrolu splnění minimální a maximální hranice způsobilých výdajů
 • údaje uvedené v žádosti musí souhlasit s údaji v ostatních dokumentech a přílohách

Na závěr procesu posouzení žádosti probíhá hodnocení výběrovou komisí. Jedná se o rozhodnutí komise o schválení či zamítnutí žádosti o dotaci na podkladě výsledků věcného hodnocení.

Projekty podané v rámci dané výzvy mezi sebou soutěží o finanční prostředky, které se v této výzvě rozdělují. Ty nejlépe obodované projekty jsou doporučeny k finálnímu schválení. Žadatelé jsou posléze informováni o výsledku hodnocení projektů a mohou se případně proti negativnímu výsledku hodnocení odvolat.

V případě, že projekt úspěšně projde hodnocením a v rámci připravené finanční alokacev příslušné dotační výzvě je na něj dostatek finančních prostředků, dochází k uzavření právního aktu poskytnutí podpory, na jehož základě vzniká žadateli nárok na poskytnutí dotace za předpokladu splnění podmínek pro její vyplacení. Podpisem smlouvy o přidělení dotace se ze žadatele stáváte příjemce podpory.

REALIZACE PROJEKTU

K samotné realizaci záměru dochází zpravidla po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a probíhá v dílčích na sebe navazujících krocích: od fyzické realizace projektu, žádosti o platbu, vyhodnocení a vyúčtování projektu, kontroly, publicitu, až po 3 – 5 letou udržitelnost projektu.

 • realizovat projekt přesně dle schváleného projektového/podnikatelského záměru
 • zaregistrovat místo realizace jako provozovnu v Registru živnostenského podnikání
 • plnit povinné monitorovací indikátory
 • správně realizovat výběrová řízení
 • dodržovat harmonogramu
 • řídit se zásadami pro vedení a uchovávání dokladů vztahujících se k projektu
 • zajišťovat povinnou publicitu projektu
 • pravidelně předkládat průběžné monitorovací zprávy o realizaci projektu
 • ohlašovat veškeré změny v projektu
 • podat Závěrečnou zprávu o realizaci projektu a Žádost o platbu
 • archivovat veškerou dokumentaci k projektu

Hlavním úkolem je realizovat projekt tak, jak byl popsán v žádosti a při dodržování pravidel stanovených pro projekty financované ze strukturálních fondů EU.

Při realizaci projektu je třeba dodržovat všechny požadavky programu, ve kterém byla dotace získána. Zcela zásadní je bezvýhradné dodržování Podmínek poskytnutí dotace. Nedodržení některé z podmínek zaručeně vede ke krácení dotace. V případě zásadních chyb může být přislíbená dotace kompletně odebrána.

Splnění a udržení hodnot výstupů projektu může být následně i předmětem kontroly ze strany příslušných institucí. V případě nesplnění některého z ukazatelů pak může dojít k vrácení dotace nebo její části.

V rámci realizace projektu dochází rovněž k finančnímu vypořádání (proplacení) dotace. Proplácení dotace probíhá ve dvou možných režimech v souladu s podmínkami programu a smlouvy o poskytnutí podpory.

Častěji využívaná forma proplácení dotace probíhá v režimu „ex post“, kdy proplácení dotace probíhá na základě žádosti o platbu až po kompletní úhradě výdaje ze strany příjemce. V režimu „ex ante“ je dotace příjemci částečně či kompletně poskytnuta dopředu na jeho příslušný účet a teprve následně dochází k úhradám výdajů v rámci projektu.

Přidělená dotace se vždy vztahuje pouze na způsobilé (uznatelné, oprávněné) výdaje. Součástí žádosti o platbu musí být:

 • soupis předložených účetních dokladů
 • rozpis účetních dokladů podle typu úhrad
 • rozpis účetních dokladů podle rozpočtových položek

K žádosti o platbu musí být přiloženy také přílohy, kterými jsou např. kopie účetních dokladů, kopie bankovních výpisů, uhrazené dodavatelské faktury apod., jež se vztahují k projektu.

Realizaci dotačního projektu uzavírají dva dokumenty: Závěrečná zpráva z realizace a Žádost o platbu. Oba dokumenty se současně podávají v systému MS2014+. Zpráva shrnuje vývoj celého projektu a informace o naplnění jednotlivých indikátorů projektu. Žádost o platbu je dokument dokládající účetní doklady k veškerým výdajům projektu.

Vyúčtování dotace probíhá po ukončení a vyhodnocení realizace projektu, kdy příjemce podpory vyplní žádost o platbu, kterou předloží poskytovateli dotace.

Příjemce dotace je povinen po celý průběh realizace projektu vést oddělené účetnictví, tzn. zvlášť účetnictví vztahující se k projektu a zvlášť účetnictví vztahující se k podniku či organizaci.

Výdaje projektu musí mít formu účetních dokladů (faktur, výdajových účetních dokladů, bankovních výpisů, mzdových listů, smluv s dodavateli apod.).

Mimo kontroly průběžných Zpráv o realizaci projektu (administrativní kontrola) může přijít i kontrola na místo realizace projektu. Kontroly se mohou týkat například projektové dokumentace, fyzického stavu projektu či finanční stránky. Kontrola vždy sestaví protokol, který shrne poznatky a opatření, která jsou nutná zrealizovat, aby nehrozily sankce. Kontroly mohou být plánované i neohlášené.

Pro případné kontroly je důležité zejména:

 • mít veškerou dokumentaci na jednom místě
 • pořizovat zápisy z jednání
 • uchovávat originály dokumentů, veškerou korespondenci
 • nastavit procesy a kompetence v projektovém týmu formou interní směrnice

Kontrola může být vykonána kdykoliv během realizace projektu. Aby projekt bez výhrad před kontrolou obstál, je nutné vést bezchybnou dokumentaci projektu v originálech a mít ve firmě osobu, která je za celý projekt zodpovědná.

Kontroly zpravidla bývají dopředu nahlášené a kontrolní orgán předem zasílá i seznam dokumentů, které je třeba mít připravené.

Veškeré originální doklady o realizaci projektu musí příjemce archivovat ještě 10 let poté, co byl projekt proplacen. Po celou tuto dobu mohou přijít kontroly.

Po ukončení realizace začíná běžet období tzv. udržitelnosti projektu. Nejčastěji trvá 3 až 5 let. Po tuto dobu je příjemce dotace povinen zachovat a udržet výstupy projektu a současně dále naplňovat povinné indikátory. V období udržitelnosti nelze prodat ani zcizit výstupy projektu.

Je nutné, aby i po ukončení projektu byly monitorovány indikátory a byla tak zaručena udržitelnost projektu i po jeho skončení. Délka monitorování projektu se vždy odvíjí od operačního programu, tj. např. v případě závazku vytvoření nových pracovních míst je toto období 3 let pro podniky do 50 zaměstnanců (malé podniky) a 5 let pro podniky s 50–250 zaměstnanci (střední podniky).

V případě nedodržení podmínek hrozí krácení dotace či dokonce její vrácení! Dalšími důvody pro krácení či odebrání dotace může být:

 • chyby ve výběrovém řízení na dodavatele zboží a služeb
 • nesplnění plánovaných výsledků a výstupů (monitorovacích indikátorů)
 • nedodržení plnění termínů (bez zahájení včasného změnové řízení či informování poskytovatele dotace)
 • náklady vznikly dříve, než bylo přípustné (pozor na datum způsobilosti výdajů)

Publicita projektů má svá pevně daná pravidla, která jsou uvedena v příručkách pro žadatele a příjemce. Nejčastěji je povinná publicita u projektů menšího finančního rozsahu splněna vyvěšením plakátu o velikosti A3 v místě realizace projektu. U finančně náročnějších projektů je pak nutné informovat nejprve vystavením velkoplošného banneru či billboardu během realizace projektu. Po jeho dokončení jsou pak tyto dočasné nosiče nahrazené pamětní deskou. Informace o projektu musí zůstat na místě minimálně po dobu udržitelnosti projektu.

Na nosičích se používají nejčastěji loga a vlajky ČR a EU. Někdy k projektům vznikají i speciální webové portály.

Domluvte si dotační analýzu ZDARMA

 • Seznámíme se s Vámi, Vašimi vizemi a cíli
 • Seznámíte se s dotacemi a jak je získávat
 

Aktivity, se kterými Vám rádi pomůžeme a poradíme „jak na to“…

Dotační audit je proces, kdy se seznámíme s Vaším podnikáním, podnikem, Vašimi uskutečněnými i zamýšlenými projekty a představíme Vám možnosti jejich financování z dotačních programů nebo prostřednictvím vybraných finančních nástrojů.

Cílem dotačního auditu je především detailní posouzení informací o Vašich záměrech, investičních plánech a rozvojových strategiích podniku. Poslechneme si Vaší vizi a Vy zjistíte, jak získat dotace z EU. Následně určíme postup, jak vytvořit kvalitní dotační projekt.

Abychom Vám mohli co nejlépe poradit, budou nás zajímat především vize a cíle Vaší společnosti. Bude nás zajímat kdo jste, co v rámci společnosti děláte a kam dlouhodobě směřujete (např. v oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací).

Doporučíme Vám, který z investičních nebo neinvestičních dotačních programů se pro Vás nejvíce hodí a objektivně posoudíme pravděpodobnost získání dotace pro Váš záměr.

 • Budeme Vám po ruce při formulování Vašeho podnikatelského záměru, aby co nejlépe „zabodoval“.
 • V případě zájmu za Vás podnikatelský záměr napíšeme a Vy jej s námi budete jen konzultovat.

Aktivity, se kterými Vám rádi pomůžeme a poradíme „jak na to“…

Realistický a věrohodný popis Vašeho záměru, který „sedí“ na podmínky vybraného dotačního programu (výzvy) je klíčem k úspěchu. Je nutnou, nikoliv však postačující podmínkou, neboť musí být doprovázen řadou specifických příloh,, analýz a především rozpočtem a harmonogramem.

Sepsat projektový/podnikatelský záměr není snadné a vyžaduje nejen meziooborové znalosti, ale i určitý cvik.

Projektový/podnikatelský záměr (PZ) je konkrétní představa o budoucím projektu. Pokud si žadatel napíše projektový záměr sám, mělo by se jednat přibližně o dvoustránkový dokument, který podává základní informace o projektu: jeho smyslu a cílech, zdrojích financování, způsobu realizace, časovém harmonogramu, předpokládaných výstupech projektu, zahrnující výnosy, náklady, rizika a další aspekty projektu. PZ je dokument, který slouží k představení projektu nadřízeným, investorům včetně poskytovatele dotace.

Ucelený, podle zadané osnovy zpracovaný PZ je součástí projektové žádosti.

Za kvalitní PZ je považován takový záměr, který má dlouhodobý pozitivní dopad na hospodářské výsledky společnosti.

Zároveň musí pracovat s rozpočtem, který dodržuje tzv. princip 3E – v češtině to znamená hospodárnost (economy), efektivitu (efficiency) a účelnost (effectiveness).

Hospodárnost je hodnocena z hlediska práce s veřejnými prostředky, týká se tedy přímo nákupů. Je nutné si položit otázku, zda neexistuje levnější alternativa, která by uspokojila potřeby projektu (např. nekupovat stroj, který má více funkcí, než je důležité pro předmět projektu).

Efektivitou se rozumí, že veškeré aktivity popsané v PZ budou zrealizovány tak, aby měly co největší dopad na cíle projektu, ale zároveň aby toho bylo dosaženo s co nejnižšími výdaji.

Kritériem účelnosti se hodnotí, zda je možné popsaným způsobem dojít k naplnění cílů projektu v plánovaném rozsahu.

Při tvorbě PZ se obvykle neobejdeme, kromě sestavování rozpočtu, bez analýzy dopadů, analýzy rizik, vyhodnocení možností (například pomocí citlivostní analýzy), analýzy zdrojů apod.

PZ musí mít schopnost přesvědčit vlastníka rozpočtu (řídící orgán) ke zrealizování projektu.

Je Vám nějaký pojem cizí? Nevíte co znamená? Podívejte se do přehledného slovníčku pojmů.

Na koho se můžete obrátit?

Mgr. Martina Landová
obchodní oddělení

+420 608 168 222

Zaujaly vás dotace?

Máte dotaz nebo se chcete zeptat? Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

  Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.