Podpora a posílení dialogu sociálních partnerů

Zaměření výzvy

Prosazovat přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám, aktivní a zdravé stárnutí a zdravé a vhodně přizpůsobené pracovní prostředí s ohledem na zdravotní rizika

Stav programu

uzavřený

Základní informace ve ZKRÁCENÉ formě

Typ výzvy

průběžná

Termíny vyhlášení

30.6.2022

Příjem žádostí do

30.12.2022

Oprávněný žadatel

Sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské a sociální dohody ČR

Velikost dotace

a) sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské a sociální dohody ČR
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 mil. CZK
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100 mil. CZK
b) organizace zaměstnavatelů a odborové organizace, které mají mezi sebou uzavřenou
kolektivní smlouvu vyššího stupně (KSVS)
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 mil. CZK
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 20 mil. CZK

Procenta podpory

až 100% (neurčí-li výzva jinak)

 • Organizace zaměstnavatelů a odborové organizace, které mají uzavřenou kolektivní smlouvu vyššího stupně (KSVS) alespoň měsíc před vyhlášením výzvy a její platnost je minimálně do konce roku 2022
 • Odvětvové svazy, zaměstnavatelé a zaměstnanci podniků vstupujících do sociálního dialogu
 • Další zaměstnanci (včetně propouštěných zaměstnanců nebo naopak potenciálních nových zaměstnanců ) s vazbou na aktivity zaměřené na sociální dialog
 • Rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci s důrazem na oblast pracovně právních vztahů a BOZP,

 • podpora vytváření přiměřeného pracovního prostředí s ohledem na zdravotní rizika a zdravé stárnutí,

 • zavádění nových moderních systémů řízení organizace u sociálních partnerů, včetně řízení lidských zdrojů, zabezpečování regionálního poradenství,

 • vzdělávání pro zaměstnance a zaměstnavatele s přímým dopadem na sociální dialog,

 • podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí za účelem slaďování kvalifikační úrovně a struktury pracovní síly s požadavky trhu práce, podpora vytváření strategií a monitoringu rozvoje regionálních tripartit, podpora propagace flexibilních forem práce a zavádění nových alternativních forem organizace práce, podpora odstraňování genderových nerovností na trhu práce, včetně nerovného odměňování, podpora využívání moderních technologií, podpora předávání nabytých informací ze zahraničních stáží členům sociálních partnerů,

 • podpora zvyšování adaptability a flexibility zaměstnanců a zaměstnavatelů a konkurenceschopnosti podniků na základě rozvoje sociálního (bipartitního) dialogu např. v souvislosti s dopady dlouhodobých omezení v souvislosti s hromadným výskytem infekčního onemocnění či mimořádných událostí a jejich následných opatření, tlakem na digitalizaci, vedením tripartitního dialogu o vhodné podpoře profesního vzdělávání a zavádění prvků systému duálního vzdělávání, podporou adaptace na přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku či adaptace na technologické změny včetně podpory starších osob (podpora stříbrné ekonomiky)

 • Podpora je poskytována formou dotace a bude proplácena ex ante (zálohově a následně vyúčtována) na základě předložené žádosti o platbu a jejich příloh.

 • Míra podpory je až 100 %.
 • Výzva zaměřena na odbory a zaměstnavatelské svazy

Jan Valoušek – 724 263 327, valousek.j@dotaceok.cz

300.000.000,- Kč

Na koho se můžete obrátit?

Mgr. Martina Landová
obchodní oddělení

+420 608 168 222

Co je důležité vědět

Programy Národního plánu obnovy nově přinesou mnohá zjednodušení pro žadatele, zároveň však zavádí nulovou toleranci administrativních nedostatků. Žádosti o dotace je tedy nutné připravit včas a naprosto bezchybně.

V dotacíchOK jsme specialisté na Národní plán obnovy

Co zahrnuje služba DOTACE S JISTOTOU?

1

Analýza dotačních příležitostí

2

Žádost o dotaci

3

Administrace projektu

4

Výběrové řízení v rámci dotačních projektů

5

Asistence při kontrolách