Podpora pečujících osob a sdílené péče (1)

Zaměření výzvy

Zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany včetně prosazování přístupu k sociální ochraně se zvláštním důrazem na děti a znevýhodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, i pro osoby se zdravotním postižením, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče.

Stav programu

uzavřený

ZÁKLADNÍ INFORMACE VE ZKRATCE

Typ výzvy

kolová

Termíny vyhlášení

12.8.2022

Příjem žádostí do

8. 11. 2022, 12:00 hodin

Oprávněný žadatel

       nestátní neziskové organizace

         poskytovatelé sociálních služeb

         obce a jimi zřizované organizace

Velikost dotace

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK

Procenta podpory

až 100% 

PODROBNOSTI VÝZVY:

 •          Nestátní neziskové organizace:

  o   spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

  o   obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,

  o   ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

  o   církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích

  o   a náboženských společnostech,

  o   nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

           Městské části hl. m. Prahy dle zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

           Organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy dle zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

           Organizace zřizované hl. městem Prahou dle zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

           Dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) resp. podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

           Obce dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů.

           Organizace zřizované kraji nebo obcemi dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

           Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 •  
 • Podpora pečujících osob

  Aktivity směřují k podpoře neformálních pečujících a blízkého okolí osoby závislé na péči s cílem zajistit kvalitní péči o osobu závislou na péči tak, aby mohla setrvat ve svém přirozeném prostředí. Aktivity mají přispět k vzájemné provázanosti a sdílení péče mezi neformálními pečujícími a formálními poskytovateli péče včetně zvýšení informovanosti neformálních pečujících o možnostech péče o osobu závislou na péči v jejím přirozeném prostředí.

   

  Podpora sdílené péče a inovativních forem sdílené péče

  Aktivity směřují k podpoře sdílené péče, jejímž hlavním cílem je propojit využívání neformální péče společně s profesionálními poskytovateli péče, případně jinými organizacemi/aktéry, kteří jsou v této oblasti relevantní. Výsledkem činností by mělo být setrvání osoby závislé na péči v jejím přirozeném sociálním prostředí se zajištěním kvalitní péče, podpora osoby závislé na péči v jejím co největším možném začleňování do komunity a zároveň ulehčení péče pečujícím.

   

   

  Podrobný přehled aktivit je ve výzvě

 •  
 •  
 • Podpora je poskytována formou dotace a bude proplácena ex ante (zálohově a následně vyúčtována) na základě předložené žádosti o platbu a jejich příloh.

 • Míra podpory je až 95 %.

 •  

 • Hlavními prioritami jsou zejména personální posílení výkonu sociální práce na obcích typů I., II. a III., dále na krajích. Důraz je kladen na zvýšení profesionálního výkonu sociální práce jak u nových, tak stávajících sociálních pracovníků.

Mgr. Jan Valoušek – 724 263 327, valousek.j@dotaceok.cz

200.000.000,- Kč

Na koho se můžete obrátit?

Mgr. Martina Landová
obchodní oddělení

+420 608 168 222

Co je důležité vědět

Programy Národního plánu obnovy nově přinesou mnohá zjednodušení pro žadatele, zároveň však zavádí nulovou toleranci administrativních nedostatků. Žádosti o dotace je tedy nutné připravit včas a naprosto bezchybně.

V dotacíchOK jsme specialisté na Národní plán obnovy

Co zahrnuje služba DOTACE S JISTOTOU?

1

Analýza dotačních příležitostí

2

Žádost o dotaci

3

Administrace projektu

4

Výběrové řízení v rámci dotačních projektů

5

Asistence při kontrolách