REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – I. výzva

Zaměření výzvy

Realizace projektů ke zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení obcí a měst

Stav programu

otevřený

ZÁKLADNÍ INFORMACE VE ZKRATCE

Typ výzvy

průběžná

Termíny vyhlášení

5.5. 2022

Příjem žádostí do

30.6.2023

Oprávněný žadatel

Obec nebo společnost vlastněná ze 100 % obcí, která se NENACHÁZÍ na území Národních parků.

Velikost dotace

A) Rekonstrukce VO – 30 Kč na 1 ušetřenou kWh elektrické energie ročně
B) Podpora přípravy pro dobíjecí stanice (EV Ready) – 25 000 Kč na přípravu
kabeláže pro 1 dobíjecí bod.

PODROBNOSTI VÝZVY:

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Obec nebo společnost vlastněná ze 100 % obcí, která se NENACHÁZÍ na území Národních parků.
 • A) Rekonstrukce VO
  Dotace na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy VO včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.

  Výše dotace: 30 Kč na 1 ušetřenou kWh elektrické energie ročně
  Maximální výše dotace na jedno identifikační číslo a rok:
  a) 4 mil. Kč pro obce do 10 000 obyvatel včetně
  b) 10 mil. Kč pro obce nad 10 000 obyvatel

 • B) Podpora přípravy pro dobíjecí stanice (EV Ready)
  Dotace ve výši 25 000 Kč na přípravu kabeláže pro 1 dobíjecí bod. 
  Max. počet podpořených příprav dobíjecích bodů na obec/projekt je stanoven na 50 bodů.
  Podmínkou je výstavba dobíjecí stanice do 5 let od získání dotace.

Podpora je poskytována formou dotace a bude proplácena „ex ante“ (předem) na období 1. 1.2022 – 30.6.2025 (konečný termín realizace nelze
měnit).
K financování budou postoupeny žádosti splňující požadavky formální kontroly a kritérii poskytnutí dotace. Dotace bude vyplacena na základě finančních
výdajů z uskutečněného zadávacího řízení na dodavatele díla.

 • Úspora primární elektrické energie min. 30 %.
 • Náhradní teplota chromatičnosti Tc menší nebo rovna 2700 K (teplý odstín/teplá bílá – nažloutlý či naoranžovělý odstín).
 • Parametry osvětlení řešených úseků musí splnit požadavky ČSN EN 13201 a nesmí být překročeny o více než 30 %.
 • Parametry rušivého světla musí splňovat požadavky ČSN EN 12464-2.
 • Energetický posudek, případně energetický audit (výpočet úspory).
 • Předmětná část pasportu (tj. technický popis, funkční parametry apod.).
 • Zatřídění komunikací do tříd osvětlenosti.
 • Projektová dokumentace.
 • Rozpočet.
 • Popis stávajícího stavu vs nový.
 • Čestné prohlášení o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky.
 • Čestné prohlášení o vypořádání závazků vůči státnímu rozpočtu.
 • Čestné prohlášení o vztahu ke zhodnocovanému majetku.
 • Plná moc, pokud bude žadatel zastupován zmocněncem.
 • Dotace je určena na rekonstrukce a inovace soustavy veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie (kabeláž, stožáry, rozvaděče, svítidla a další prvky)

 • Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy VO včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení. Dotace je určena také na přípravu instalace dobíjecích stanic EV Ready.

 • Dnem podání žádosti o dotaci v elektronické podobě je zahájeno správní řízení dle správního řádu. O výsledku posouzení žádosti o dotaci je žadatel informován
  a) vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace v případě schválení žádosti o dotaci nebo
  b) Rozhodnutím o zamítnutí dotace v případě neschválení žádosti o dotaci.

 • Proti vydanému Rozhodnutí poskytovatele dotace není přípustné podle §14q odst. 2 rozpočtových pravidel odvolání ani rozklad. Obnova řízení a přezkumné řízení se nepřipouští.

Ing. Jaroslav Červík, Ph.D. – 605 827 205, cervik.j@dotace.ok

1 700 mil. Kč Rekonstrukce VO + 25 mil. Kč pro EV Ready

Na koho se můžete obrátit?

Mgr. Martina Landová
obchodní oddělení

+420 608 168 222

Co je důležité vědět

Programy Národního plánu obnovy nově přinesou mnohá zjednodušení pro žadatele, zároveň však zavádí nulovou toleranci administrativních nedostatků. Žádosti o dotace je tedy nutné připravit včas a naprosto bezchybně.

V dotacíchOK jsme specialisté na Národní plán obnovy

Co zahrnuje služba DOTACE S JISTOTOU?

1

Analýza dotačních příležitostí

2

Žádost o dotaci

3

Administrace projektu

4

Výběrové řízení v rámci dotačních projektů

5

Asistence při kontrolách