Společně za vzděláváním (1)

Zaměření výzvy

Další profesní vzdělávání zaměstnanců členů Příjemce – realizace vzdělávacích kurzů spojených s rozvíjením znalostí, schopností a dovedností vyžadovaných pro výkon určitého povolání, a to s důrazem na podporu osob starších 55 let. Podporované jsou např. kurzy v oblastech měkkých a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání, technického a dalšího odborného vzdělávání.

Stav programu

otevřený

ZÁKLADNÍ INFORMACE VE ZKRATCE

Typ výzvy

kolová

Termíny vyhlášení

7.3.2023

Příjem žádostí do

9. 5. 2023, 12:00 hodin

Oprávněný žadatel

Profesní a podnikatelská sdružení:

• Zaměstnavatelské svazy 

• Sdružení podniků 

• Zájmová sdružení právnických osob, jejichž účelem je ochrana profesních zájmů nebo zájmů podnikajících osob 

• Spolky založené dle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jejichž účelem je ochrana profesních zájmů nebo zájmů podnikajících osob.

• Hospodářská komora České republiky a Agrární komora České republiky 

• Profesní komory 

• Svazy výrobních a spotřebních družstev dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

• Družstva dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Velikost dotace

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 000 000 CZK
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 15 000 000 CZK

Procenta podpory

76,735 %

PODROBNOSTI VÝZVY:

 •    Profesní a podnikatelská sdružení:

  • Zaměstnavatelské svazy založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, § 9a) nebo na základě § 3046 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, považované za organizace zaměstnavatelů podle § 3025 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  • Sdružení podniků – vzniklá dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů – tzn. sdružení registrovaná dle § 6 tohoto zákona (do 1. 1. 2016).

  • Zájmová sdružení právnických osob, jejichž účelem je ochrana profesních zájmů nebo zájmů podnikajících osob – vzniklá dle § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a vykonávající činnost podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  • Spolky založené dle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jejichž účelem je ochrana profesních zájmů nebo zájmů podnikajících osob.

  • Hospodářská komora České republiky a Agrární komora České republiky zřízené podle zákona č. 301/1992, Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, ve znění pozdějších předpisů a jejich vnitřní složky.

  • Profesní komory jako zákonem zřízené právnické osoby povinně sdružující osoby určitého povolání (Exekutorská komora, Komora daňových poradců, Komora patentových zástupců, Komora veterinárních lékařů, Lékařská komora, Advokátní komora, Komora architektů, Komora auditorů, Komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Notářská komora, Lékárnická komora, Stomatologická komora).

  • Svazy výrobních a spotřebních družstev dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

  • Družstva dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

  Žadatel musí k datu vyhlášení výzvy prokazatelně existovat minimálně jeden rok.

 •  
 • Další profesní vzdělávání zaměstnanců – realizace vzdělávacích kurzů spojených s rozvíjením znalostí, schopností a dovedností vyžadovaných pro výkon určitého povolání, a to s důrazem na podporu osob starších 55 let. Podporované jsou např. kurzy v oblastech měkkých a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání, technického a dalšího odborného vzdělávání. 

 • Podpora nesmí být poskytnuta:

  • Na vzdělávání organizované za účelem dodržení závazné vnitrostátní normy vzdělávání.8

  • Na vzdělávací kurzy zahrnující rozvoj digitálních dovedností. Digitálními dovednostmi je myšlen soubor dovedností nutných k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování a účelnému a bezpečnému užití všech digitálních technologií. Např. není možné poskytnout podporu na vzdělávací kurzy:

  o vedoucí k získávání digitálních kompetencí a IT dovedností, tj. např. k získávání dovedností nezbytných k obsluze, tvorbě či správě softwaru, PC a počítačových sítí,

  o související s konceptem Průmyslu 4.0, robotizací a digitalizací práce a využíváním autonomních systémů a umělé inteligence, tj. např. kurzy zahrnující získávání schopnosti programovat výrobní stroje, obsluhovat CNC stroje, ovládat, inovovat, řídit a spolupracovat s robotickými či autonomními systémy, zařízeními obsluhovanými prostřednictvím IT systémů či kooperovat s roboty, umělou inteligencí apod.,

   

  o ve kterých digitální dovednosti nejsou primárním cílem vzdělávání, ale osvojení si digitálních kompetencí je součástí kurzu, tj. např. účetnictví s využitím výpočetní techniky.

 • Podpora je poskytována formou dotace a bude proplácena ex ante, v 6ti měsíčních intervalech, na základě předložené žádosti o platbu a jejich příloh.

 • Míra podpory je až 76,735 

 •  

 • Pouze pro zaměstnance pracující na Pracovní smlouvu!

 • Důležité je začlenit zaměstnance ve věku 55+

 • Obsah kurzu musí být návazný na pracovní náplň (současnou či budoucí). Musí se jednat o profesní vzdělávání.

 • Podporovanou cílovou skupinou jsou:

  • zaměstnanci členských subjektů žadatele nebo členských subjektů kolektivního člena žadatele, pokud jsou tyto subjekty: – obchodními korporacemi vymezenými zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,

                   – osobami samostatně výdělečně činnými dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,

                   – státními podniky dle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku,

   

  • osoby samostatně výdělečně činné dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, pokud jsou členskými subjekty žadatele nebo členskými subjekty kolektivního člena žadatele.

Gabriela Hořínková, 739 571 400, horinkova.g@dotaceok.cz

600.000.000,- Kč

Na koho se můžete obrátit?

Mgr. Martina Landová
obchodní oddělení

+420 608 168 222

Co je důležité vědět

Programy Národního plánu obnovy nově přinesou mnohá zjednodušení pro žadatele, zároveň však zavádí nulovou toleranci administrativních nedostatků. Žádosti o dotace je tedy nutné připravit včas a naprosto bezchybně.

V dotacíchOK jsme specialisté na Národní plán obnovy

Co zahrnuje služba DOTACE S JISTOTOU?

1

Analýza dotačních příležitostí

2

Žádost o dotaci

3

Administrace projektu

4

Výběrové řízení v rámci dotačních projektů

5

Asistence při kontrolách